bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Kassandra Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Kassandra Palace - Халкидики / Касандра, Криопиги

Промоции в Kassandra Palace, Криопиги

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 20.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 17.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.07.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 17.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 3% за настаняване в периода 06.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 15.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 3% за настаняване в периода 01.07.2020 - 30.07.2020 , за резервации, направени преди 15.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Хотелът Касандра Палас 5* е заобиколен с обширна зелена територия, разположен на брега на морето. Състои се от основна четириетажна постройка и двуетажни сгради - тип бунгала. Голям частен пясъчен плаж, избор от комфортни стаи и суити, ресторант и таверна, барове, голям плувен басейн, интернет, детски клуб, разнообразни видове спорт и развлекателни програми за възрастни и деца. Идеално място за семейна ваканция. Комплексът разполага с новоизграден СПА център. На разположение на гостите са: нов голям закрит басейн с прясна вода, напълно оборудвана фитнес зала, сауна, джакузи, турска баня (хамам), салон за красота, ароматерапия, масажи, процедури за лице и тяло, провеждани от екип квалифицирани специалисти. Стаите са оборудвани с климатик, хладилник, сейф (безплатно), телевизор с плосък екран, сателитна телевизия, телефон, баня (вана), сешоар, балкон/тераса с изглед към морето/градина.

Местоположение на Kassandra Palace, Халкидики

Полуостров Касандра, на 1.5 км от центъра на село Криопиги, на 7 км от курорнто селище Калитея, на 9 км от курорта Ханиоти, и на 85 км от летище "Македония" в Солун.

Адрес: Kriopigi, Kassandra, 63077, Halkidiki, Greece., Криопиги, Greece

Стаи и настаняване в Kassandra Palace

Общо 280 стаи: стаи Делукс с изглед към градината/към морето (~ 24 кв.м), стаи Екзекютив с изглед към градината (~ 27 кв.м), Сиивю суити с изглед към градината/към басейна (~ 50 кв.м), Суити Делукс с изглед към градината (~ 50 кв.м), 2 Гранд суита с изглед към морето (~ 55 кв.м). Стаите се почистват ежедневно.

Хранене, ресторанти и барове в Kassandra Palace

Full Board, Half Board

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 20.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 17.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.07.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 17.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 3% за настаняване в периода 06.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 15.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 3% за настаняване в периода 01.07.2020 - 30.07.2020 , за резервации, направени преди 15.07.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Ранни записвания от 01.07 до 17.07.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 209лв 292лв 326лв 292лв 209лв 160лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
209лв 292лв 326лв 292лв 209лв 160лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
209лв 292лв 326лв 292лв 209лв 160лв 124лв
Единична стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 220лв 304лв 337лв 304лв 220лв 171лв 135лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
220лв 304лв 337лв 304лв 220лв 171лв 135лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
220лв 304лв 337лв 304лв 220лв 171лв 135лв
Единична стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 279лв 360лв 396лв 360лв 279лв 229лв 191лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
306лв 389лв 423лв 389лв 306лв 256лв 220лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
279лв 360лв 396лв 360лв 279лв 229лв 191лв
Двойна стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 272лв 315лв 353лв 315лв 272лв 207лв 155лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 295лв 337лв 376лв 337лв 295лв 229лв 178лв
Двойна стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 407лв 450лв 490лв 450лв 407лв 342лв 292лв
Двойна делукс
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 306лв 353лв 376лв 353лв 306лв 252лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
306лв 353лв 376лв 353лв 306лв 252лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
306лв 353лв 376лв 353лв 306лв 252лв 198лв
3 възрастни 337лв 389лв 414лв 389лв 337лв 274лв 214лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 328лв 376лв 398лв 376лв 328лв 274лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
328лв 376лв 398лв 376лв 328лв 274лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 376лв 398лв 376лв 328лв 274лв 220лв
3 възрастни 371лв 423лв 448лв 423лв 371лв 310лв 250лв
Двойна делукс
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 443лв 490лв 513лв 490лв 443лв 389лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 517лв 540лв 517лв 472лв 418лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв 490лв 513лв 490лв 443лв 389лв 335лв
3 възрастни 540лв 594лв 619лв 594лв 540лв 479лв 418лв
Фамилен сюит
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
326лв 364лв 385лв 364лв 326лв 263лв 223лв
3 възрастни 358лв 403лв 423лв 403лв 358лв 288лв 241лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
358лв 403лв 423лв 403лв 358лв 288лв 241лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
358лв 403лв 423лв 403лв 358лв 288лв 241лв
4 възрастни 434лв 486лв 513лв 486лв 434лв 349лв 290лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
349лв 387лв 407лв 387лв 349лв 288лв 245лв
3 възрастни 391лв 436лв 457лв 436лв 391лв 322лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
391лв 436лв 457лв 436лв 391лв 322лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
391лв 436лв 457лв 436лв 391лв 322лв 274лв
4 възрастни 479лв 533лв 558лв 533лв 479лв 394лв 335лв
Фамилен сюит
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 463лв 502лв 520лв 502лв 463лв 400лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
490лв 529лв 549лв 529лв 490лв 430лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
463лв 502лв 520лв 502лв 463лв 400лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
490лв 529лв 549лв 529лв 490лв 430лв 387лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
520лв 558лв 578лв 558лв 520лв 457лв 414лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
463лв 502лв 520лв 502лв 463лв 400лв 358лв
3 възрастни 562лв 605лв 628лв 605лв 562лв 493лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
592лв 634лв 657лв 634лв 592лв 522лв 475лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
562лв 605лв 628лв 605лв 562лв 493лв 445лв
4 възрастни 706лв 760лв 785лв 760лв 706лв 621лв 562лв
Фамилен апартамент луксозен
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
385лв 423лв 441лв 423лв 385лв 306лв 263лв
3 възрастни 423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
423лв 466лв 488лв 466лв 423лв 337лв 288лв
4 възрастни 513лв 567лв 594лв 567лв 513лв 407лв 349лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
513лв 567лв 594лв 567лв 513лв 407лв 349лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
513лв 567лв 594лв 567лв 513лв 407лв 349лв
Фамилен апартамент луксозен
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
407лв 445лв 466лв 445лв 407лв 328лв 288лв
3 възрастни 457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
457лв 502лв 522лв 502лв 457лв 371лв 322лв
4 възрастни 558лв 612лв 639лв 612лв 558лв 452лв 394лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
558лв 612лв 639лв 612лв 558лв 452лв 394лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
558лв 612лв 639лв 612лв 558лв 452лв 394лв
Фамилен апартамент луксозен
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 520лв 558лв 578лв 558лв 520лв 443лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
549лв 587лв 607лв 587лв 549лв 472лв 430лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
520лв 558лв 578лв 558лв 520лв 443лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
549лв 587лв 607лв 587лв 549лв 472лв 430лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
578лв 616лв 634лв 616лв 578лв 499лв 457лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
578лв 616лв 634лв 616лв 578лв 499лв 457лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
520лв 558лв 578лв 558лв 520лв 443лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
549лв 587лв 607лв 587лв 549лв 472лв 430лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
520лв 558лв 578лв 558лв 520лв 443лв 400лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
605лв 643лв 664лв 643лв 605лв 529лв 486лв
3 възрастни 628лв 670лв 693лв 670лв 628лв 540лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
657лв 699лв 722лв 699лв 657лв 569лв 522лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
628лв 670лв 693лв 670лв 628лв 540лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
657лв 699лв 722лв 699лв 657лв 569лв 522лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
684лв 729лв 749лв 729лв 684лв 598лв 549лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
628лв 670лв 693лв 670лв 628лв 540лв 493лв
4 възрастни 785лв 839лв 866лв 839лв 785лв 679лв 621лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
814лв 868лв 893лв 868лв 814лв 708лв 650лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 839лв 866лв 839лв 785лв 679лв 621лв
Голям апартамент
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 481лв 558лв 673лв 558лв 481лв 434лв 358лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 504лв 580лв 697лв 580лв 504лв 457лв 380лв
Голям апартамент
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 616лв 695лв 810лв 695лв 616лв 571лв 493лв

Ранни записвания от 01.07 до 17.07.2020

Единична стая
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 135лв 103лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
135лв 103лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
135лв 103лв
Единична стая
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 146лв 115лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
146лв 115лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
146лв 115лв
Единична стая
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 202лв 171лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
232лв 200лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
202лв 171лв
Двойна стая
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 173лв 130лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 196лв 153лв
Двойна стая
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 308лв 265лв
Двойна делукс
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 211лв 166лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
211лв 166лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
211лв 166лв
3 възрастни 229лв 178лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 234лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
234лв 189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
234лв 189лв
3 възрастни 263лв 211лв
Двойна делукс
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
376лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
349лв 301лв
3 възрастни 434лв 382лв
Фамилен сюит
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 220лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
220лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
220лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
220лв 184лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
220лв 184лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
220лв 184лв
3 възрастни 241лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
241лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
241лв 200лв
4 възрастни 290лв 241лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 243лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
243лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
243лв 207лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
243лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
243лв 207лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
243лв 207лв
3 възрастни 274лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
274лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв 234лв
4 възрастни 335лв 286лв
Фамилен сюит
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 358лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
387лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
358лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
387лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
414лв 378лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
358лв 322лв
3 възрастни 445лв 405лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 432лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
445лв 405лв
4 възрастни 562лв 513лв
Фамилен апартамент луксозен
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 256лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
256лв 220лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
256лв 220лв
3 възрастни 281лв 241лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
281лв 241лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
281лв 241лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
281лв 241лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
281лв 241лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
281лв 241лв
4 възрастни 340лв 290лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
340лв 290лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
340лв 290лв
Фамилен апартамент луксозен
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
281лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
281лв 243лв
3 възрастни 315лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
315лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
315лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
315лв 274лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
315лв 274лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
315лв 274лв
4 възрастни 385лв 335лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
385лв 335лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
385лв 335лв
Фамилен апартамент луксозен
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 394лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
423лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
423лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
450лв 414лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
450лв 414лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
394лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
423лв 387лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
394лв 358лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
479лв 443лв
3 възрастни 486лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
513лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
486лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
513лв 472лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
542лв 502лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
486лв 445лв
4 възрастни 612лв 562лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
641лв 592лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
612лв 562лв
Голям апартамент
Включена закуска
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 367лв 299лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 389лв 324лв
Голям апартамент
Пълен пансион
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 502лв 436лв

Редовна цена

Единична стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 250лв 346лв 387лв 346лв 250лв 191лв 146лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
250лв 346лв 387лв 346лв 250лв 191лв 146лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
250лв 346лв 387лв 346лв 250лв 191лв 146лв 124лв
Единична стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 261лв 358лв 398лв 358лв 261лв 202лв 157лв 135лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
261лв 358лв 398лв 358лв 261лв 202лв 157лв 135лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
261лв 358лв 398лв 358лв 261лв 202лв 157лв 135лв
Единична стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 317лв 414лв 454лв 414лв 317лв 259лв 214лв 191лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
346лв 443лв 484лв 443лв 346лв 288лв 243лв 218лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
317лв 414лв 454лв 414лв 317лв 259лв 214лв 191лв
Двойна стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 324лв 373лв 418лв 373лв 324лв 247лв 187лв 155лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 346лв 396лв 441лв 396лв 346лв 270лв 209лв 178лв
Двойна стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 461лв 511лв 556лв 511лв 461лв 382лв 324лв 292лв
Двойна делукс
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 364лв 418лв 445лв 418лв 364лв 301лв 238лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
364лв 418лв 445лв 418лв 364лв 301лв 238лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 418лв 445лв 418лв 364лв 301лв 238лв 191лв
3 възрастни 403лв 463лв 493лв 463лв 403лв 331лв 259лв 207лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 387лв 441лв 470лв 441лв 387лв 324лв 261лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
387лв 441лв 470лв 441лв 387лв 324лв 261лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
387лв 441лв 470лв 441лв 387лв 324лв 261лв 214лв
3 възрастни 436лв 497лв 529лв 497лв 436лв 364лв 292лв 241лв
Двойна делукс
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 502лв 556лв 583лв 556лв 502лв 436лв 373лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
529лв 585лв 612лв 585лв 529лв 466лв 403лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
502лв 556лв 583лв 556лв 502лв 436лв 373лв 328лв
3 възрастни 605лв 668лв 697лв 668лв 605лв 535лв 463лв 412лв
Фамилен сюит
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
387лв 432лв 454лв 432лв 387лв 315лв 265лв 205лв
3 възрастни 427лв 479лв 504лв 479лв 427лв 346лв 290лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
427лв 479лв 504лв 479лв 427лв 346лв 290лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
427лв 479лв 504лв 479лв 427лв 346лв 290лв 223лв
4 възрастни 517лв 580лв 612лв 580лв 517лв 418лв 349лв 268лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
409лв 454лв 479лв 454лв 409лв 337лв 288лв 227лв
3 възрастни 461лв 513лв 538лв 513лв 461лв 380лв 324лв 256лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
461лв 513лв 538лв 513лв 461лв 380лв 324лв 256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
461лв 513лв 538лв 513лв 461лв 380лв 324лв 256лв
4 възрастни 562лв 625лв 657лв 625лв 562лв 463лв 394лв 313лв
Фамилен сюит
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 524лв 569лв 592лв 569лв 524лв 450лв 400лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
551лв 598лв 621лв 598лв 551лв 479лв 430лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
524лв 569лв 592лв 569лв 524лв 450лв 400лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
551лв 598лв 621лв 598лв 551лв 479лв 430лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
580лв 625лв 648лв 625лв 580лв 508лв 459лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
524лв 569лв 592лв 569лв 524лв 450лв 400лв 342лв
3 възрастни 632лв 681лв 708лв 681лв 632лв 549лв 493лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
659лв 711лв 735лв 711лв 659лв 578лв 522лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
632лв 681лв 708лв 681лв 632лв 549лв 493лв 427лв
4 възрастни 789лв 852лв 884лв 852лв 789лв 690лв 621лв 540лв
Фамилен апартамент луксозен
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
454лв 502лв 524лв 502лв 454лв 364лв 315лв 261лв
3 възрастни 504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
504лв 556лв 580лв 556лв 504лв 403лв 346лв 283лв
4 възрастни 612лв 675лв 706лв 675лв 612лв 486лв 418лв 344лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
612лв 675лв 706лв 675лв 612лв 486лв 418лв 344лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
612лв 675лв 706лв 675лв 612лв 486лв 418лв 344лв
Фамилен апартамент луксозен
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
479лв 524лв 547лв 524лв 479лв 387лв 337лв 283лв
3 възрастни 538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
538лв 589лв 614лв 589лв 538лв 436лв 380лв 317лв
4 възрастни 657лв 720лв 751лв 720лв 657лв 533лв 463лв 389лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
657лв 720лв 751лв 720лв 657лв 533лв 463лв 389лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
657лв 720лв 751лв 720лв 657лв 533лв 463лв 389лв
Фамилен апартамент луксозен
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 592лв 637лв 659лв 637лв 592лв 502лв 450лв 396лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
621лв 666лв 688лв 666лв 621лв 529лв 479лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
592лв 637лв 659лв 637лв 592лв 502лв 450лв 396лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
621лв 666лв 688лв 666лв 621лв 529лв 479лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
648лв 695лв 717лв 695лв 648лв 558лв 508лв 452лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
648лв 695лв 717лв 695лв 648лв 558лв 508лв 452лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
592лв 637лв 659лв 637лв 592лв 502лв 450лв 396лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
621лв 666лв 688лв 666лв 621лв 529лв 479лв 425лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
592лв 637лв 659лв 637лв 592лв 502лв 450лв 396лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
677лв 722лв 744лв 722лв 677лв 587лв 535лв 481лв
3 възрастни 708лв 760лв 785лв 760лв 708лв 605лв 549лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
735лв 787лв 814лв 787лв 735лв 634лв 578лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
708лв 760лв 785лв 760лв 708лв 605лв 549лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
735лв 787лв 814лв 787лв 735лв 634лв 578лв 517лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
765лв 816лв 841лв 816лв 765лв 664лв 607лв 544лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
708лв 760лв 785лв 760лв 708лв 605лв 549лв 488лв
4 възрастни 884лв 947лв 978лв 947лв 884лв 760лв 690лв 616лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
913лв 976лв 1005лв 976лв 913лв 787лв 720лв 643лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 947лв 978лв 947лв 884лв 760лв 690лв 616лв
Голям апартамент
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 569лв 659лв 796лв 659лв 569лв 515лв 423лв 364лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 592лв 681лв 819лв 681лв 592лв 538лв 445лв 387лв
Голям апартамент
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 706лв 796лв 933лв 796лв 706лв 650лв 560лв 502лв

Редовна цена

Единична стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 259лв 360лв 403лв 360лв 259лв 198лв 153лв 128лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
259лв 360лв 403лв 360лв 259лв 198лв 153лв 128лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
259лв 360лв 403лв 360лв 259лв 198лв 153лв 128лв
Единична стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 270лв 371лв 414лв 371лв 270лв 209лв 164лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
270лв 371лв 414лв 371лв 270лв 209лв 164лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
270лв 371лв 414лв 371лв 270лв 209лв 164лв 139лв
Единична стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 328лв 430лв 472лв 430лв 328лв 270лв 223лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
360лв 459лв 502лв 459лв 360лв 299лв 252лв 227лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
328лв 430лв 472лв 430лв 328лв 270лв 223лв 198лв
Двойна стая
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 337лв 389лв 436лв 389лв 337лв 256лв 196лв 162лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 360лв 412лв 459лв 412лв 360лв 279лв 218лв 184лв
Двойна стая
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 479лв 531лв 578лв 531лв 479лв 398лв 337лв 304лв
Двойна делукс
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 378лв 436лв 463лв 436лв 378лв 313лв 247лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв 436лв 463лв 436лв 378лв 313лв 247лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 436лв 463лв 436лв 378лв 313лв 247лв 200лв
3 възрастни 418лв 481лв 513лв 481лв 418лв 342лв 268лв 216лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 403лв 459лв 488лв 459лв 403лв 337лв 270лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
403лв 459лв 488лв 459лв 403лв 337лв 270лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 459лв 488лв 459лв 403лв 337лв 270лв 223лв
3 възрастни 452лв 517лв 549лв 517лв 452лв 378лв 304лв 252лв
Двойна делукс
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 520лв 578лв 605лв 578лв 520лв 454лв 389лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
551лв 607лв 634лв 607лв 551лв 484лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
520лв 578лв 605лв 578лв 520лв 454лв 389лв 342лв
3 възрастни 630лв 693лв 726лв 693лв 630лв 556лв 481лв 427лв
Фамилен сюит
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
403лв 450лв 472лв 450лв 403лв 326лв 274лв 214лв
3 възрастни 443лв 497лв 524лв 497лв 443лв 360лв 301лв 232лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
443лв 497лв 524лв 497лв 443лв 360лв 301лв 232лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв 497лв 524лв 497лв 443лв 360лв 301лв 232лв
4 възрастни 538лв 603лв 637лв 603лв 538лв 434лв 362лв 279лв
Фамилен сюит
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
425лв 472лв 497лв 472лв 425лв 351лв 299лв 236лв
3 възрастни 479лв 533лв 560лв 533лв 479лв 394лв 335лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
479лв 533лв 560лв 533лв 479лв 394лв 335лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
479лв 533лв 560лв 533лв 479лв 394лв 335лв 268лв
4 възрастни 585лв 650лв 684лв 650лв 585лв 481лв 409лв 326лв
Фамилен сюит
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 544лв 592лв 614лв 592лв 544лв 468лв 416лв 355лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
574лв 621лв 646лв 621лв 574лв 499лв 445лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
544лв 592лв 614лв 592лв 544лв 468лв 416лв 355лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
574лв 621лв 646лв 621лв 574лв 499лв 445лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
603лв 650лв 675лв 650лв 603лв 529лв 477лв 414лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
544лв 592лв 614лв 592лв 544лв 468лв 416лв 355лв
3 възрастни 657лв 708лв 735лв 708лв 657лв 571лв 513лв 443лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
686лв 740лв 765лв 740лв 686лв 601лв 542лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
657лв 708лв 735лв 708лв 657лв 571лв 513лв 443лв
4 възрастни 821лв 886лв 920лв 886лв 821лв 717лв 646лв 562лв
Фамилен апартамент луксозен
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
472лв 520лв 544лв 520лв 472лв 378лв 326лв 270лв
3 възрастни 524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
524лв 576лв 603лв 576лв 524лв 418лв 360лв 295лв
4 възрастни 637лв 702лв 733лв 702лв 637лв 506лв 434лв 358лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
637лв 702лв 733лв 702лв 637лв 506лв 434лв 358лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
637лв 702лв 733лв 702лв 637лв 506лв 434лв 358лв
Фамилен апартамент луксозен
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
497лв 544лв 567лв 544лв 497лв 403лв 351лв 295лв
3 възрастни 560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
560лв 612лв 639лв 612лв 560лв 452лв 394лв 331лв
4 възрастни 684лв 749лв 780лв 749лв 684лв 553лв 481лв 405лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
684лв 749лв 780лв 749лв 684лв 553лв 481лв 405лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
684лв 749лв 780лв 749лв 684лв 553лв 481лв 405лв
Фамилен апартамент луксозен
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 614лв 661лв 686лв 661лв 614лв 520лв 468лв 412лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
646лв 693лв 715лв 693лв 646лв 551лв 499лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
614лв 661лв 686лв 661лв 614лв 520лв 468лв 412лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
646лв 693лв 715лв 693лв 646лв 551лв 499лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
675лв 722лв 744лв 722лв 675лв 580лв 529лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
675лв 722лв 744лв 722лв 675лв 580лв 529лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
614лв 661лв 686лв 661лв 614лв 520лв 468лв 412лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
646лв 693лв 715лв 693лв 646лв 551лв 499лв 441лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
614лв 661лв 686лв 661лв 614лв 520лв 468лв 412лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
704лв 751лв 774лв 751лв 704лв 610лв 558лв 502лв
3 възрастни 735лв 789лв 816лв 789лв 735лв 630лв 571лв 508лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
765лв 819лв 846лв 819лв 765лв 659лв 601лв 538лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
735лв 789лв 816лв 789лв 735лв 630лв 571лв 508лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
765лв 819лв 846лв 819лв 765лв 659лв 601лв 538лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
796лв 848лв 875лв 848лв 796лв 688лв 630лв 567лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
735лв 789лв 816лв 789лв 735лв 630лв 571лв 508лв
4 възрастни 920лв 985лв 1017лв 985лв 920лв 789лв 717лв 641лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
949лв 1014лв 1046лв 1014лв 949лв 819лв 747лв 670лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
920лв 985лв 1017лв 985лв 920лв 789лв 717лв 641лв
Голям апартамент
Включена закуска
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 592лв 686лв 828лв 686лв 592лв 535лв 441лв 378лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 614лв 708лв 850лв 708лв 614лв 558лв 463лв 403лв
Голям апартамент
Пълен пансион
19.06.
2020 - 09.07.
2020
10.07.
2020 - 30.07.
2020
31.07.
2020 - 22.08.
2020
23.08.
2020 - 05.09.
2020
06.09.
2020 - 19.09.
2020
20.09.
2020 - 03.10.
2020
04.10.
2020 - 17.10.
2020
18.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 733лв 828лв 969лв 828лв 733лв 677лв 583лв 520лв
Тагове

Kassandra Palace, Kassandra Palace halkidiki, Kassandra Palace kasandra, Kassandra Palace greece, Kassandra Palace халкидики, Kassandra Palace касандра, Kassandra Palace гърция, Kassandra Palace kriopigi, Kassandra Palace криопиги, Kassandra Palace 2020, Kassandra Palace цени, Kassandra Palace мнения, Kassandra Palace цени 2020, Kassandra Palace лято 2020, Kassandra Palace ранни записвания, Kassandra Palace last minute, Kassandra Palace Hotel, Kassandra Palace Hotel halkidiki, Kassandra Palace Hotel kasandra, Kassandra Palace Hotel greece, Kassandra Palace Hotel халкидики, Kassandra Palace Hotel касандра, Kassandra Palace Hotel гърция, Kassandra Palace Hotel kriopigi, Kassandra Palace Hotel криопиги, Kassandra Palace Hotel 2020, Kassandra Palace Hotel цени, Kassandra Palace Hotel мнения, Kassandra Palace Hotel цени 2020, Kassandra Palace Hotel лято 2020, Kassandra Palace Hotel ранни записвания, Kassandra Palace Hotel last minute, касандра палас, касандра палас халкидики, касандра палас касандра, касандра палас гърция, касандра палас криопиги, касандра палас цени, касандра палас мнения, касандра палас цени 2020, касандра палас лято 2020, касандра палас ранни записвания, хотел касандра палас, хотел касандра палас халкидики, хотел касандра палас касандра, хотел касандра палас гърция, хотел касандра палас криопиги, хотел касандра палас цени, хотел касандра палас мнения, хотел касандра палас цени 2020, хотел касандра палас лято 2020, хотел касандра палас ранни записвания